ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
ผลงานคุณครู

ผอ.สมหมาย เชื่อมใจ
  การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ผอ.สมหมาย เชื่อมใจ
  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ครูกรภัทร์ ชูสุดรักษ์
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยวิธีการอ่านแบบ SQ5R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ครูวงศกร ดำแก้ว
  การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูสิรินภัส สุวรรณวงศ์
  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค TAI
ครูสุปรียา ตันต้าว
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูสุชานาฎ หนูฤทธิ์
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบ ชุดการเรียนรู้เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูวรพินทร์ สายชนะพันธ์
  การพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ คุณธรรมคำสอนของพ่อหลวงร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูยุพดี ภักดีวานิช
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ในอุตสาหกรรม รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รองผู้อำนวยการ ธีรศักดิ์ สงเดช
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนอุบลรัตนราชวิทยาลัย พัทลุง
รองผู้อำนวยการ ธีรศักดิ์ สงเดช
  กระบวนการนิเทศภายใน โดยใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ครูสุภณัฐ เนียมรัตน์
  กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ท้องถิ่นพัทลุง 1 (รหัสวิชา ส22201) เรื่องวิถีไทย วิถีถิ่นพัทลุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูพิลญา สังฆานาคินทร์
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมความสามารถใน การคิดวเิคราะห
ครูพิลญา สังฆานาคินทร์
  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการทำโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววนิดา ยั่งยืน
   รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ตะลุยเมืองลุงที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวกชมล จันทร์ดอน
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โดยวิธี วิทยาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น (Steps for Student Development)
นางสาวกชมล จันทร์ดอน
   
ายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ตามเทคนิคการเรียนรู้ KWLH ชุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักชัยของประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางแพรวพรรณ คงเขียด
   การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวขจร แสงทอง
   รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy Reading สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวทัศนีย์ คงแก้ว
   การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้การแยกตัวประกอบของพหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค23201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวเหมวรรณ ยกฉวี
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
นางสาวเหมวรรณ ยกฉวี
   การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาคาสตร์ขั้นบูรณาการ ด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาเรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางยุพดี ภักดีวานิช
   รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางเปียทิพย์ ด้วงนิล
   การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายทรงยุทธ แก้วนาง
  การส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่น
  รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
นายพิเชฎฐ์ พ่านเผือก
  การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ รายวิชาพลศึกษา (ตะกร้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ  วัฒนานุรักษ์
  
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
นางเหมวรรณ  ดำแก้ว
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
นายธีรศักดิ์ สงเดช  
รายงานผลการพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศภายใน
นางสาวสุพรรณญา อักษรกุล 
รายงานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายกะทาวุตฐ์ สงแช้ม  
        ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายน่ารู้ รายวิชา หน้าที่ผลเมือง รหัสวิชา ส 22103 กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
นางสาววนิดา ยั่งยืน
        รายงานผลการจัดการเรียรู้แบบร่วมด้วยช่วยงานกลุ่มที่ใช้แผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ามิหรา


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com