ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพรทิพย์ พงศาปาน
กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)

นางสุมล ไชยเดช
ค.บ.(แนะแนวการศึกษา)
นางรัชดา รัตนจามิตร
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)

 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com