ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกรภัทร์ ชูสุดรักษ์
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่น
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางสาวกชมล จันทร์ดอน
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางสาวเสาวณีย์ เรืองประดับกุล
ศศ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางสาวพรนภา เทพรักษ์
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
นางอารีย์ ทิวากาลกุล
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
นางชวนพิศ วีระวงศ์
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
นางสาววาทินี หนูพัฒน์
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางสาวศิลป์ศุภางค์ คงทองสังข์
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางดวงใจ แก้วกล
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย)
นางปริญชญา เหมสนิท
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
 
นางสาวกนกวรรณ ศรีเกตุ
ค.บ.(ภาษาไทย)
 

 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com