ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวรพินทร์ สายชนะพันธ์
ศศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
นางสาววนิดา ยั่งยืน
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางสาวสรารักษ์ เมืองหมิ้น
กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว)
 
นางสาววิไลวรรณ นุ่นมีสี
กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว)
 
Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com