ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปกฐมล หนูมาก
คบ.(ภาษาอังกฤษ)

นางธนวรรณ ทองบุญ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางชไมพร จงไกรจักร
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวขจร แสงทอง
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวบุษรา จันทพัฒน์
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นายมานพ ศาลาแดง
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวเสาวคนธ์ หมวดทิพย์
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
 
นางสาวนุชนาฎ บัวเนียม
ศศ.บ.(การโรงแรม)

นางสาวสุธาสินี หมานมา

นางลภัสชญา จำนงค์
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวฑิฐิยา อินทร์นิพัฒน์
ศษ.บ.(การสอนภาษาจีน)
นายสุทธิวัฒน์ ลิมอรุณ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวศลิษา ยอดสุรางค์
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวอาริยา คงเพชร
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวปิยนันท์ พึ่งแสง
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
 
นางสาวฐิตินันท์ สุตระ
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวณัฐฐินันท์ ด้วงชู

Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com